Välkommen till Dyrén Advokatbyrå!

Responsive image

OM BYRÅN!

Dyrén Advokatbyrå är en humanjuridisk byrå specialiserad på brottmål, migrationsrätt och socialrätt.

Dyrén Advokatbyrå grundades och drivs av advokat Emma Dyrén som brinner för den utsattes rätt och har bred juridisk kompetens inom humanjuridiken. Advokat Emma Dyrén åtar sig uppdrag både inom brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, inom socialrättsliga mål såsom LVU/LVM/LPT/LRV samt inom asyl- och migrationsrätt.

Advokat Emma Dyrén har juristexamen från Uppsala universitet och gjort uppsatspraktik på Regeringskansliet, dåvarande Integrations- och jämställdhetsdepartementet (på enheten för mänskliga rättigheter). Hon har yrkeskompetens både från Migrationsverket, Förvaltningsrätten i Stockholm - Migrationsdomstolen samt har tidigare varit verksam som biträdande jurist och advokat vid flera humanjuidiska advokatbyråer.

FÖRSVARARE

Den som är misstänkt för brott har rätt till en försvarare. Är du misstänkt för brott och behöver en försvarare eller har allmänna frågor är du välkommen att kontakta byrån.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du utsatts för brott och undrar om du har rätt till målsägandebiträde eller har övriga frågor är du välkommen att kontakta byrån för råd och stöd.

SÄRSKILDA FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Barn som utsätts för brott har i vissa fall rätt till en särskild företrädare. En särskild företrädare förordnas av domstolen.

ASYL

Den som söker asyl har som huvudregel rätt till ett offentligt biträde. Om du har frågor om asyl är du välkommen att kontakta byrån för råd och stöd.

Uppehållstillstånd på anknytning eller annan grund

Byrån åtar sig även uppdrag som ombud i ärenden om uppehållstillstånd grundat på anknytning eller på annan grund.

Förvar

Den som tas i förvar har rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet utses av Migrationsverket men den asylsökande har rätt att önska offentligt biträde.

LVU, LVM, LPT/LRV

I de fall myndigheter beslutar om tvångsvård har den enskilde rätt till ett offentligt biträde. Om du har frågor om tvångsvård är du välkommen att kontakta byrån för råd och stöd.

Rättsskydd

Många, såväl privatpersoner som företag, har en rättsskyddsförsäkring inbyggd i sin hemförsäkring eller företagsförsäkring. Om du har frågor om Rättsskydd är du välkommen att kontakta byrån för råd och stöd.

Rättshjälp

Om du saknar hemförsäkring eller om rättsskyddet inte kan tas i anspråk, kan du ofta ansöka om statlig rättshjälp till domstol eller hos rättshjälpsmyndigheten.

Verksamhetsområden


BROTTMÅL

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för brott har rätt till en försvarare. En offentlig försvarare utses av domstolen och som misstänkt har du rätt att önska en försvarare. En offentlig försvarare bekostas av staten. Om du inte har rätt till en offentlig försvarare har du alltid rätt att själv anlita en försvarare. Försvararens uppdrag är att tillvara den misstänktes intressen. Det är bra att ha en försvarare redan vid det första polisförhöret.Är du misstänkt för brott och behöver en försvarare eller har allmänna frågor är du välkommen att kontakta byrån.

Målsägandebiträde

Även den som har utsatts för brott kan behöva stöd under rättsprocessen. Ett målsägandebiträde utses av domstolen i vissa fall. Målsägandebiträdets roll är att tillvarata brottsoffrets (målsägandes) intressen.Om du utsatts för brott och undrar om du har rätt till målsägandebiträde eller har övriga frågor är du välkommen att kontakta byrån för råd och stöd.

Särskild företrädare för barn

Barn som utsätts för brott har i vissa fall rätt till en särskild företrädare. En särskild företrädare förordnas av domstolen.

Verksamhetsområden


MIGRATIONSRÄTT

Asyl

Den som söker asyl har som huvudregel rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet utses av Migrationsverket men den asylsökande har rätt att önska offentligt biträde. Önskemål om offentligt biträde bör meddelas Migrationsverket i samband med asylansökan eller så snart som möjligt därefter.

Uppehållstillstånd på anknytning eller annan grund

Byrån åtar sig även uppdrag som ombud i ärenden om uppehållstillstånd grundat på anknytning eller på annan grund. I dessa ärenden har den enskilde i regel inte rätt till offentligt biträde utan måste själv stå för kostnader för ombud.

Förvar

Den som tas i förvar har rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet utses av Migrationsverket men den asylsökande har rätt att önska offentligt biträde.

Verksamhetsområden


SOCIALRÄTT

LVU, LVM, LPT/LRV

I de fall myndigheter beslutar om tvångsvård har den enskilde rätt till ett offentligt biträde. Att vårdas med tvång är ett stort ingripande för den enskilde och det är därför viktigt att du har ett offentligt biträde som du känner förtroende för. Det är domstolen som förordnar det offentliga biträdet men du som enskild har rätt att önska offentligt biträde. Om du har frågor om tvångsvård är du välkommen att kontakta byrån för råd och stöd.

Verksamhetsområden


FAMILJERÄTT

Vårdnad och umgänge

Dyrén Advokatbyrå arbetar med mål som rör vårdnad, boende och umgänge med barn, faderskapsärenden och underhållsmål. Alla mål som rör barn ska utgå från vad som är bäst för barnet. Det bästa är förstås om föräldrarna kommer överens om hur det gemensamma ansvaret ska utövas men det är inte alltid starka viljor kan enas. En vårdnadstvist i domstol innebär en påfrestning för klienten och kan ta mycket tid i anspråk. Det är därför viktigt att klienten känner stort förtroende för sin advokat. Dyrén Advokatbyrå ser vi till att ha en nära kontakt med klienter och vi anstränger oss för att ge löpande information och för att driva målet framåt. Du som letar efter en lämplig advokat för ditt ärende är välkommen att ringa eller skriva för rådgivning.

Kostnader


Rättsskydd

Många, såväl privatpersoner som företag, har en rättsskyddsförsäkring inbyggd i sin hemförsäkring eller företagsförsäkring. Rättsskyddet täcker delar av kostnaderna för juridisk hjälp, efter avdrag för självrisk som vanligtvis uppgår till 20-25 % av den totala kostnaden. Storleken på självrisken varierar mellan de olika försäkringsbolagen. Det är inte alla tvister som omfattas av försäkringsbolagens rättsskydd. Exempel på tvister som normalt omfattas av rättsskyddsförsäkringen är vårdnads-, boende- och umgängestvister men även andra tvister avseende exempelvis skadestånd och fordringar.

Rättshjälp

Om du saknar hemförsäkring eller om rättsskyddet inte kan tas i anspråk, kan du ofta ansöka om statlig rättshjälp till domstol eller hos rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att staten hjälper dig att betala en del av dina kostnader för juridiskt biträde. När beslut meddelas angående din rättshjälpsansökan kommer det samtidigt att fattas ett beslut om hur stor del av kostnaderna som du behöver betala. Procentsatsen som du skall stå för bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden och varierar mellan 2 % och 40 %. Om din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr kan du ha rätt till rättshjälp.

GDPR


Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Dyrén Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av lagstadgad skyldighet och advokatetiska regler. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Dyrén Advokatbyrå AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Dyrén Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.


Kontakta Dyrén Advokatbyrå på:

info@dyrenadvokat.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är:

Dyrén Advokatbyrå AB
559148-5551
Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
08-121 576 14
www.dyrenadvokat.se

Kontakt

Adress

Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm

Telefon

Mobil: 072-0503005
Växel: 08-121 576 14
Fax: 08-651 52 08

Välkommen till Dyrén Advokatbyrå!